Lợi ích tuyệt vời mà
dịch vụ livestream mang lại

Giải pháp bao gồm

Setup

Xây phòng Live bao
gồm cơ sở máy móc,
thiết bị, concept phiên Live

Strategy

Chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và khuyến mại & kế hoạch Livestream trong các phiên

Script

Kịch bản Livestream

Channel

Xây dựng kênh bán
hàng bằng ma trận
nội dung

Tools

Hệ thống công cụ
Seeding, Buff phiên
Live

Influencer

Booking KOL,
KOC Livestream