Tầm quan trọng của IMC

Truyền tải thông điệp nhất quán

Cải thiện nhận thức khách hàng

Tăng doanh số bán hàng

Cải thiện ROI, Brand Awareness

Nhận diện thương hiệu tốt hơn

Giải pháp bao gồm

Chanel Media Mix

Traditional,
Activation,
Digital

Big Idea

Thông điệp truyền
thông xuyên suốt
chiến dịch

Data Analytics

Phân tích đối tượng mục tiêu truyền thông (TA), insight cụ thể

Content Strategy

Xây dựng chiến lược
nội dung truyền thông
đa kênh