Vai trò và tầm quan trọng của Performance Marketing trong kỷ nguyên Digital

Branding:

Thiết kế nền tảng thương hiệu trên các kênh TMĐT

(Website/ Shopee/…)

Strategy:
Chiến lược TMĐT

Product, Pricing,

Promotion

Content Strategy

& Advertising:
Chiến lược xây kênh

và quảng bá

Livestream

Toolset:
Seeding, Buff

Affiliate

Tech & Data:
Ứng dụng công

nghệ để đo lường

hiệu quả TMĐT