Previous slide
Next slide

Đào tạo
trở thành chuyên gia

Thương hiệu mạnh được xây dựng từ nền tảng vững chắc của một chiến lược thương hiệu tuyệt vời

Tài chính ứng dụng trong Marketing
Xây dựng & Quản lý Hệ thống Quảng cáo Online
Phân tích dữ liệu (Business Analytics)
Chiến lược Marketing Mix (4P)
Chiến lược Nội dung thông minh
Quản lý đa nhiệm
Quản trị Thương hiệu