Sự khác biệt của mô hình B2B và B2C

Nếu B2B là Doanh nghiệp bán sản phẩm, dịch vụ cho các Doanh nghiệp khác thì B2C là bán lẻ trực tiếp từ

Doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Sự khác biệt này thể hiện rõ ở những điểm cụ thể như:

SEFA sẽ mang lại điều gì cho Doanh nghiệp

sơ đồ tổ chức & xác định vai trò,
nhiệm vụ phòng Kinh doanh B2B

Business Development Team

Sale Team

account management team

Contract Management Team

Customer Support Team

Xây dựng chi tiết quy trình vận hành
phòng Kinh doanh

Quy trình chăm sóc & nuôi dưỡng khách hàng

Quy trình quản lý đối tác

Quy trình xử lý
từ chối

Quy trình báo giá

Xây dựng hệ thống vận hành phòng
Marketing