Khóa đào tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại SEFA Media

Tại SEFA Media, chúng tôi áp dụng lộ trình đào tạo thực tế, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Upload Image...

Phần 1: Văn hóa tổ chức

 • Văn hoá là gì?
 • Các loại hình văn hoá
 • Văn hoá doanh nghiệp là gì?
 • Vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với tổ chức
 • Phương pháp nhận diện văn hoá doanh nghiệp
 • Công cụ khảo sát nhận diện văn hóa doanh nghiệp

Phần 2: Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

 • Phân tích cấu trúc và các tầng văn hóa trong tổ chức
 • Nhận biết các cấu trúc “nổi” và “chìm” của văn hoá
 • Giá trị văn hoá: Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình
Upload Image...
Upload Image...

Phần 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Kiến trúc nền móng và hệ thống tư tưởng chủ đạo (hệ giá trị, hệ quy ước…)
 • Xây dựng các trụ cột trong Sổ tay/Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp
 • 8 bước tiến hành điều chỉnh văn hoá doanh nghiệp
 • Khung Sổ tay văn hóa doanh nghiệp
 • Ứng dụng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp

Phần 4: Truyền thông văn hóa doanh nghiệp

 • Truyền thông nội bộ và truyền thông đại chúng
 • Quy trình lập kế hoạch truyền thông nội bộ
 • Tổ chức bộ máy truyền thông nội bộ
 • Các phương pháp truyền thông nội bộ hiệu quả
 • Phương pháp truyền thông qua Mascot
 • Các phương pháp xây dựng content trong truyền thông nội bộ
 • Nghệ thuật kể chuyện trong truyền thông văn hoá doanh nghiệp
 • Sử dụng Gamification trong truyền thông nội bộ
Upload Image...

Bạn nhận được gì từ khóa đào tạo của SEFA Media?