Xác định kiến trúc thương hiệu sẽ chọn, muốn thương hiệu mẹ và thương hiệu con liên kết, gây ảnh hưởng tới nhau như thế nào?

Lưu ý khi phát triển chiến lược: