Bước cuối cùng là tích hợp kiến trúc thương hiệu chính thức cho hệ thống đã được nghiên cứu và phác thảo, điều này bao gồm đặt tên, nhận diện thương hiệu, phân định rõ ràng với thương hiệu phụ.

Ngoài kiến trúc thương hiệu ra, ở giai đoạn này bạn cũng cần phải hoàn tất hồ sơ danh mục thương hiệu bạn, bao gồm:

Đảm bảo thương hiệu được quy hoạch tốt, rõ ràng, dễ hiểu khi phát triển xa hơn.