Bắt đầu từ việc nghiên cứu khách hàng, mức độ nhận biết thương hiệu, lòng trung thành với thương hiệu, sức mạnh liên kết.

Khi nghiên cứu bạn mới có thể biết được khách hàng đang nghĩ gì về thương hiệu bạn. Có vấn đề gì không.

Dữ liệu từ nghiên cứu sẽ cho bạn biết được mô hình nào hoàn toàn phù hợp với bạn.

Nó cung cấp những thông tin cần thiết như: