Event Responses (Phản hồi sự kiện)

Loại hình quảng cáo này nhằm mục tiêu nâng cao mức độ nhận biết về sự kiện và tăng mức độ phản hồi từ người dùng. Quảng cáo này giúp thu hút sự quan tâm và tham gia của người dùng đối với sự kiện mà bạn tổ chức.