Lồng ghép khéo léo kêu gọi hành động (Call to action) cho từng loại trang. Không làm để dùng chung cho tất cả các trang.

Từ khoá đúng trang đích, dựa trên chiến lược hành trình ra quyết định của khách hàng