• Nghiên cứu Thị trường Market Audit;
  • Đánh giá Brand Audit & Phân tích các yếu tố Brand DNA của thương hiệu;
  • Phân tích và tìm ra các nguồn tăng trưởng Source of Growth;
  • Nghiên cứu Hành vi Khách hàng;
  • Rút ra & tổng hợp dữ liệu trên các I&O.