• Tiến hành triển khai các hoạt động bám sát định hướng bản Chiến lược thương hiệu tiêu chuẩn
  • Phân bổ công việc và theo dõi, kiểm soát việc thực hiện
  • Tương tác với các bên liên quan và giám sát hiệu quả của các hoạt động Thương hiệu để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng như cam kết.