Bộ từ khoá hàng trăm, hàng nghìn từ khoá phủ toàn ngành

Không bị tụt top và traffic đột ngột vì xây dựng nền tảng SEO bằng nội dung (nội dung đáp ứng số lượng từ khoá lớn và đúng trang đích)