• Xây dựng chiến lược Marketing 4P phục vụ A/B Testing
 • Thiết kế Chiến dịch truyền thông thu tệp Data Visitor, Engagement
 • Dữ liệu được tổng hợp từ tất cả nguồn khác nhau (Omni-channel)
  + Website
  + Social
  + Mobile
  + POS
  + IOT
  + Ads
  + Database
  + Trade
  + …
 • Chuyển hoá Data Visitor -> Lead A-Level bằng Remarketing & Retargeting