• Nghiên cứu bức tranh tổng thể về chân dung khách hàng ở từng phân loại
  • Thiết kế chiến dịch phù hợp cho từng phân loại dữ liệu
  • Triển khai và báo cáo dữ liệu ở từng phân loại
  • Tổng hợp dữ liệu quản lý khách hàng (MQL) (Lead B- Level)