• Phân tích thị trường ngành hàng, cung cầu
  • Phân khúc thị trường, lựa chọn thị phần và phân tích nguồn tăng trưởng
  • Phân tích chi tiết chân dung đối tượng trong từng nguồn tăng trưởng
  • Xây dựng bộ dữ liệu khách hàng