• Dữ liệu khách hàng cơ bản từ các nền tảng trả về Report
  • Hợp nhất dữ liệu và định danh -> Quản lý dữ liệu khách hàng toàn diện (bổ sung thêm các trường dữ liệu cần thu thập) (IQL) (Lead A-Level)
  • Phân vùng các dữ liệu (Data Partitioning)
  • Phân tích & phân loại dữ liệu thành các cấp độ, theo nhiều tầng lớp và mức độ khác nhau cho từng loại dữ liệu (Data classification)