• Phân loại dữ liệu chi tiết trong CRM
  • Thiết lập workflow theo từng phân loại -> Xây dựng Automation
  • Sale trực tiếp chăm sóc khách hàng và hỏi han -> Tìm ra Insight từng đối tượng để tăng Trải nghiệm khách hàng khi Retargeting
  • Ứng dụng Lead Scoring để chấm điểm chất lượng của Lead (Lead Qualification)
  • Tổng hợp dữ liệu quản lý khách hàng (SQL) (Lead C- Level)