Ông Trần Trọng Kiên

Global Client Service

Chúng tôi là những Ban Lãnh đạo của Thiên Minh Đức, trước dự án đấu thầu lớn quả thật có rất nhiều trăn trở. Thầu được dự án này và có hồ sơ năng lực mang đi “đánh trận”, Thiên Minh Đức có được tự tin và yên tâm hơn rất nhiều!"