• Cập nhật real-time các bản Nghiên cứu & Phân tích;
  • Đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động thương hiệu;
  • Tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu để cải thiện;
  • Đề xuất các điều chỉnh và cải tiến cho Chiến lược … thương hiệu.