• Đề xuất Nền tảng Thương hiệu
  • Đối tượng khách hàng, đối tượng truyền thông;
  • Chiến lược giải quyết các Vấn đề trọng tâm và Brainstorm chiến thuật;
  • Big Idea – câu chuyện & thông điệp truyền tải;
  • Các kênh tiếp cận và các yếu tố khác liên quan.