BAO-HO-THUONG-HIEU

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện để hợp pháp hóa quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu của mình và có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bất kỳ cá nhân, pháp nhân trong nước hoặc nước ngoài đều có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký cá nhân, pháp nhân trong nước có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình nộp đơn đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ. Đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam; không được nộp đơn trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ mà bắt buộc phải ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu?

Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu tại SEFA Media

BAO-HO-THUONG-HIEU

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại SEFA Media mang lại